Efektívny manažér

event-coursesdetail

Popis kurzu

Je určený manažérom, budúcim manažérom, vedúcim tímov, koordinátorom, špecialistom i supervizorom. Pomocou rôznych aktivít pri riešení vašich problémov vás prevedie kľúčovými oblasťami organizačného správania a riadenia prostredníctvom ľudí. Zameriavame sa tu predovšetkým na situácie ktoré zo svojej praxe dobre poznáte a to bez ohľadu na to či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore.
 
Prínos pre jednotlivca: 
Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými
 
Prínos pre firmu: 
Základy efektívneho vedenia, manažérske riadenie, riadenie seba samého aj ostatných
 
 
Efektívny manager je kurz vhodný:
 
• pre záujemcov bez vysokoškolského vzdelania
 
• pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať, doplniť si svoje vedomosti a osvojiť si manažérske postupy
 
• pre technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov
 
• pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu
 
• pre ľudí s praxou
 
 
Obsah kurzu: 
 
1. Čo robia manažéri: manažérske zručnosti, požiadavky, obmedzenia a možnosti vášho povolania, prechod k manažmentu, rozpoznávanie tlaku a vyhýbanie sa stresu, organizovanie vlastného času (time manažment)
 
2. Komunikácia a riadenie komunikácie: komunikačná klíma, teórie komunikácie, pochopenie komunikácie, prekážky v komunikácii, komunikačné zručnosti, komunikácia a nové technológie, ako viesť porady efektívnejšie
 
3. Riešenie problémov a proces rozhodovania: proces rozhodovania v organizácii, riešenie problémov - rámec, rozhodovanie - porovnávanie možností a voľba z možností, riešenie problému v akcii (príklady)
 
4. Plánovanie a kontrola - realizácia zámerov: realizácia zámerov, plánovanie a kontrola, riešenie komplexnosti, hodnotenie - ako dobre si počíname, čo sa hodnotí a akým spôsobom, návrh formálneho hodnotenia.
 
5. Riadenie informácií: čo sú informácie, vlastnosti a cena dobrej informácie, požiadavky na informácie, manažérske informačné systémy, zdokonaľovanie vášho riadenia informácií 
 
6. Porozumenie ľuďom v práci: jednotlivci a organizácie, psychologická dohoda, Teória očakávania, ďalšie teórie motivácie.
 
7. Pochopenie vedenia (líderstva): vedenie v praxi a v kontexte, rozvoj vodcovských zručností
 
8. Práce v skupinách a tímoch: ako dosiahnuť, aby tímy pracovali, formovanie úspěšných tímov, tímové role, životný cyklus tímu, riadenie činnosti tímu, riadenie konfliktu, kontrola a hodnotenie výkonnosti tímu, moderné formy skupín a tímov
 
9. Nábor a výber zamestnancov: dôležitosť správneho riadenia náboru a výberu zamestnancov, analýza práce a tvorba popisu práce, špecifikácia pracovníka, marketing voľných pracovných miest, výber uchádzačov, príprava a riadenie výberového pohovoru, etika náboru, adaptačný proces a socializácia
 
10. Riadenie výkonnosti: cyklus riadenia výkonnosti, každodenné riadenie výkonnosti, riadenie slabej alebo klesajúcej výkonnosti, vedenie hodnotiacej porady 
 
11. Vzdelávanie a rozvoj v práci: potreba učenia sa, identifikácia vzdelávacích potrieb, koučovanie, mentoring, osobný a profesionálny rozvoj, vyhodnotenie vzdelávania 
 
12. Organizačná kultúra: dimenzie a typy organizačnej kultúry, psychologická klíma. 
 
13. Organizácie a externé prostredie: externé prostredie, záujmové skupiny, posudzovanie dosahu STEEP faktorov.
 
14. Riadenie zmeny: typy zmeny, plánované a emergenčné prístupy ku zmene – prípadové štúdie, uskutočniteľnosť zmeny, 5 stratégií zmeny, šesťkrokový proces zmeny, rokovanie s opozíciou.
 
Priebeh štúdia a podpora:
 
• Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 
• Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 
• Študijná skupina
 
• Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 2-dňová rezidenčná škola
 
• Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 
• Moderný študentský výukový online systém
 
• Certifikát o absolvovaní kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6281 (EFM)
dolar-ic

Cena :

1 345 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

4 mesiace
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.