Financie pre manažérov

event-coursesdetail

Popis kurzu

Kurz je určený manažérom, budúcim manažérom, tím lídrom, koordinátorom, špecialistom i supervízorom a všetkým, ktorí potrebujú mať prehľad a rozumieť financiám z pohľadu manažéra. Za pomoci rôznych prakticky zameraných aktivít a pri riešení finančných problémov na prípadových štúdiách vás prevedie kľúčovými oblasťami finančného plánovania a monitorovania s použitím rozpočtov, peňažných tokov, súvahy a výsledovky. 
 
Budete sa zameriavať na scenáre, prípadové štúdie a vašu vlastnú úlohu a to bez ohľadu na to, či ste v súkromnom, verejnom alebo neziskovom sektore. 
 
Prínos pre jednotlivcov:
Získanie prehľadu o finančných výkazoch (súvaha, výsledovka, výkaz cash flow), ich použiteľnosť pre potreby firmy, získanie orientácie v oblasti finančného riadenia a použiteľnosti finančných údajov a informácií, vypracovanie finančného plánu. Predpoklady pre úspešnú efektívnu spoluprácu s podriadenými, kolegami a nadriadenými
 
Prínos pre firmu:
Pochopenie základných finančných výkazov, prehľad a pochopenie jednotlivých položiek vo výkazoch a ich úlohu. Metódy finančného rozhodovania, metódy kalkulácie nákladov, metódy rozpočtovania, finančné ukazovatele a interpretácia finančnej situácie firmy.
 
 
Kurz Financie pre manažérov je vhodný:
 
• pre záujemcov bez vysokoškolského vzdelania
 
• pre absolventov vysokých škôl, ktorí chcú aktualizovať / doplniť si svoje vedomosti a 
 
osvojiť si manažérske postupy
 
• pre technických špecialistov, líniových manažérov, administratívnych pracovníkov
 
• pre záujemcov, ktorí požadujú dôkladnú teoretickú a praktickú manažérsku prípravu 
 
• pre ľudí s praxou
 
Obsah kurzu:
 
1. Potreba finančných informácií
 
2. Rozpočty pre plánovanie a riadenie
 
3. Praktické využitie rozpočtov
 
4. Meranie nákladov v organizáciách
 
5. Kalkulácia nákladov výrobkov a služieb
 
6. Finančné rozhodovanie
 
7. Finančné výkazy - výkaz ziskov a strát (výsledovka), súvaha
 
8. Výkaz peňažných tokov, peňažný tok (cash flow) a riadenia prevádzkového kapitálu
 
9. Analýza a interpretácia finančných výkazov
 
10. Riadenie výkonnosti: 4 E - Economy (úspornosť), Efficiency (účinnosť), Effectivity (účelnosť), Ethics (etika)
 
Priebeh štúdia a podpora:
 
• Elektronické a tlačené študijné materiály založené na prípadových štúdiách
 
• Tútor (skúsený konzultant z praxe)
 
• Študijná skupina
 
• Tutoriály (stretnutie študijnej skupiny - workshop, vedené tutorom) a 1-dňová rezidenčná škola 
 
• Dve písomné práce TMA a záverečná písomná práca EMA
 
• Moderný študentský výukový online systém
 
• Certifikát o absolvovaní kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

6292(FIN)
dolar-ic

Cena :

1 345 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

4 mesiace
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.