Profesionálny diplom v senior manažmente

event-coursesdetail

Popis kurzu

Jedná sa o ročný program vhodný najmä pre manažérov, ktorí chcú prijímať každodenné organizačné výzvy a zvyšovať výkonnosť tímov, organizačných jednotiek alebo procesov v organizáciách. Prelínajú sa ním hlavné aspekty výkonnosti v piatich funkčných oblastiach: zákazníci, prevádzka, ľudia, financie a informácie.
 
Program je zameraný na techniky a postupy, ktoré manažérovi umožnia:
 • Porozumieť a posudzovať celkovú výkonnosť organizácie, 
 • Hľadať optimálne prístupy ku zvýšeniu výkonnosti organizácie, 
 • Schopnosť rýchlo a zároveň premyslene reagovať na zmeny v okolí i vo vnútri organizácie, presadiť, naplánovať a riadiť zmenu v organizácii.
Vyvrcholením programu je "Pracovný projekt", v ktorom študenti aplikujú rôzne manažérske koncepty na problémy ich
vlastnej organizácie a navrhujú praktické odporúčania na zvýšenie jej výkonnosti. Študent tak má možnosť aplikovať nové vedomosti a zručnosti v kontexte konkrétnej organizácie, demonštrovať schopnosť reálne navrhnúť a riadiť zmenový program.
 

Program sa skladá z troch na seba nadväzujúcich blokov:

Výkonnosť organizácie
 • Výkonnosť organizácie z rôznych uhlov pohľadu (odlišné funkčné perspektívy vs. pohľady rôznych zainteresovaných osôb) 
 • Meranie efektivity marketingu, riadenia ľudí, riadenia prevádzky, riadenia informácií a riadenia financií 
 • Ako prepojiť meranie výkonnosti so strategickými cieľmi organizácie 
 • Účinok merania výkonnosti na správanie ľudí

Zvyšovanie výkonnosti

 • Holistický a funkčný prístup k zlepšovaniu výkonnosti 
 • Interakcia medzi kontrolným systémom a ľuďmi 
 • Zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom analýzy externého prostredia organizácie 
 • Zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom posilňovania schopností organizácie 
 • Zavedenie inovácií 
 • Architektúra organizácie (organizácia vzťahov so zamestnancami, dodávateľmi a ostatnými zainteresovanými osobami v organizácii a jej okolí) 
 • Zlepšovanie výkonnosti prostredníctvom budovania reputácie (budovanie vzťahov s odberateľmi a zákazníkmi) 

Riadenie projektov a zmien

 • Riadenie ohraničených a neohraničených problémov
 • Hodnota a význam rôznych pohľadov na problém
 • Pochopenie cieľov zmeny
 • Reakcia rôznych ľudí a organizácií na zmeny 
 • Plánovanie zmeny
 • Ako porozumieť jednotlivým skupinám, ich záujmom a stratégiám 
 • Meranie výsledkov 
 • Vyhodnocovanie výsledkov, učenie sa a zavádzanie korektívy
Význam pre vašu kariéru a uplatnenie
 
Riadenie výkonnosti a zmeny je všeobecná kvalifikácie na zvyšovanie výkonnosti v spoločnosti v kľúčových aspektoch riadenia: marketing, účtovníctvo, prevádzka, riadenie ľudských zdrojov atď. Tento modul je vhodný pre všetky sektory: súkromné​​, verejné a dobrovoľné / tretí sektor. Modely a myšlienky sú dostatočne koncipované tak, aby boli užitočné pre ľudí pracujúcich v organizáciách všetkých veľkostí, od nadnárodných až pojednotlivých podnikateľov. Samostatná kvalifikácia je určená predovšetkým pre stredný a vyšší manažment, ale je vhodná pre všetky úrovne manažéra.
 
Program zahŕňa:
 • Pravidelný kontakt s tútorom (lektorom), ktorý poskytuje vedenie pri štúdiu, hodnotenie písomných prác a osobný koučing zameraný na rast výkonnosti študenta
 • Kompletné študijné materiály (písomné)
 • Účasť v diskusných skupinách na internete
 • 5 písomných prác s individuálnou spätnou väzbou ku každej z nich
 • Riadenú výmenu skúseností so spolužiakmi formou pravidelných stretnutí študijnej skupiny, tzv tutoriálov alebo denných škôl
 • Dvojdňovú rezidenčnú školu zameranú na riešenie vybranej prípadovej štúdie
 • Pracovný projekt
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
codepen-ic

Kód kurzu :

7001(PDM)
dolar-ic

Cena :

3 450 €
dolar-ic

Štart :

5.11.2020
clock-ic

Dĺžka :

12 mesiacov
cap-ic

Certifikát o absolvovaní
Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.