Forma štúdia

Dištančné vzdelávanie bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým,ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

 

Dištančné vzdelávanie je založené na:

 

Na to je využívaná celá škála komunikačných kanálov, ktoré tvoria jednotný celok s nasledujúcimi črtami:

 

Čím sa líši od bežného vysokoškolského štúdia?

Dištančné vzdelávanie je postavené na osobnom koučovaní každého študenta, čo tradičný spôsob štúdia obvykle neumožňuje. V klasickej študijnej skupine má učiteľ -prednášajúci len obmedzenú možnosť zaoberať sa individuálnymi pokrokmi a vývojom jednotlivých študentov. V dištančnej skupine je to naopak jeho hlavným nástrojom výuky. Kým študent informácie a vedomosti získava z vopred spracovaných textov, tútor sa sústreďuje na jeho prácu počas celého kurzu / programu a pomáha mu premeniť získané vedomosti na zvládnutie praktických zručností a rast výkonnosti. Dištančné štúdium v našom poňatí umožňuje študentovi individuálne riadiť svoj študijný čas a rozvrh v rámci celkového harmonogramu kurzu. Pravidelná dochádzka neexistuje. Študujúci má slobodu zvoliť si, kedy a kde bude študovať, odkiaľ sa pripojí na on-line študijné programy, ktoré tutoriály navštívi alebo nie.

OMI stavia svoje študijné programy a texty na riešení prípadových štúdií. Preto je samoštúdium materiálov úplne iný zážitok ako samostatné štúdium z odbornej manažérskej literatúry. Cieľom takto koncipovaného štúdia nie je ani tak dostať do študenta predpísaný objem manažérskych konceptov, ale predovšetkým ho naučiť, ako s týmito konceptami a myšlienkami aktívne pracovať.

 

Ako sa dištančné vzdelávanie líši od diaľkového štúdia?

Bežné diaľkové štúdium býva zhustenou formou prezenčného štúdia. Používané pomôcky pre "diaľkarov" sa len veľmi málo líšia od tých pre denné štúdium (ak vôbec), študent je nútený pravidelne sa zúčastňovať vyučovania - spravidla vo forme sobotňajších a nedeľných prednáškových blokov. Možnosť individuálnej interakcie medzi študentom a vyučujúcim je rovnako ako u klasickej formy štúdia veľmi obmedzená a niekedy takmer neuskutočniteľná.

 

Ako sa líši od korešpondenčného štúdia?

Pri korešpondenčnom štúdiu nedochádza prakticky k žiadnemu kontaktu medzi študentom a lektorom ani medzi študentom a jeho spolužiakmi. Takéto štúdium fakticky nie je interaktívne. Okrem zasielania učebných textov sa takmer nevyužíva žiadny ďalší komunikačný kanál ani médium.

 

Kde je dištančné vzdelávanie použiteľné?

Dištančné vzdelávanie je použiteľné pre všetky odbory, v ktorých študujú ľudia, ktorí nemôžu napríklad z časových dôvodov začať navštevovať pravidelne školu. Je ideálny pre zamestnané osoby, ktoré by inak ťažko hľadali vhodný čas na štúdium. Na druhú stranu ho s výhodou využívajú napríklad aj mamičky na materskej dovolenke. Je rozhodne prínosom pre ľudí, ktorí vďaka svojmu spôsobu života či práce často menia miesto svojho pôsobenia. Pre ľudí, ktorí chcú získané vedomosti, čo najrýchlejšie využívať v reálnom pracovnom živote, predstavuje dištančné vzdelávanie optimálny model.

 

Ako zvyčajne vzniká kurz dištančného štúdia?

Príprava kurzu sa podobá skôr na prácu v marketingu v komerčnej firme ako tradičnému fungovaniu akademickej inštitúcie. Najskôr je určená cieľová skupina, zisťované jej špecifické potreby, na základe toho je menovaný manažér programu a zostavený autorský tím. Sú formulované ciele (aké zručnosti si majú absolventi kurzu osvojiť) a pripravený pilotný kurz. Ten je testovaný, modifikovaný, nasleduje metodika pre výcvik a hodnotenie tútorov a až potom môže byť kurz ponúkaný študujúcim.

 

Čo je hlavnou prekážkou rýchlejšieho rozšírenia dištančného vzdelávania?

Dištančné vzdelávanie si vyžaduje špeciálne pripravené vzdelávacie programy, ktoré musia byť pred zavedením do praxe testované na vzorke budúcich študentov. Typické pre tieto programy je, že nie sú zamerané na výklad učebnej látky, ale na problémy a ich riešenie. Vyžadujú okrem čítania časté aktívne zapojenie študujúceho - sú plné úloh, otázok, námetov na cvičenie, krátkych testov, prípadových štúdií a pod. Ich ďalším znakom je, že tvoria spoločne jednotný celok a že študujúci je relatívne úzko vedený, ako s týmto celkom pracovať. Príprava takýchto študijných materiálov patrí k tým najťažším úlohám, čo je tiež hlavným dôvodom, prečo sa dištančné vzdelávanie presadzuje relatívne pomaly. Zďaleka nie každá škola či univerzita má totiž kapacity a skúsenosti potrebné k príprave takýchto programov.

 

Aké sú hlavné výhody dištančného vzdelávania? 

Děkujeme!
Email byl uložen do databáze.